Humsamverkan är en ideell förening som byggdes upp inom ramen för ett treårigt projekt som startade våren 2013.

Syftet med projektet var att bidra till en skärpt samverkan mellan akademin (fr.a. humaniora och samhällsvetenskap) och samhället. Under projektet genomfördes ett stort antal aktiviteter för och med representanter från hela innovationssystemet: universitet/högskolor, forskningsfinansiärer, samhällsorganisationer m.m.. Det skapades också ett antal redskap för samverkan och innovation inom hum/sam.

Projektet initierades och leddes av Milda Rönn, fil dr i nordiska språk. Det förvaltades ekonomiskt av SU Inkubator vid Stockholms universitetet och hade en advisory board med representanter från bl.a. Almega, Stockholms universitet, Vetenskap & Allmänhet och Vinnova. Projektet fick sin grundfinansiering från Vinnova. Projektets olika samarbetspartners bidrog också till finansieringen genom att själva stå för kostnaderna för sitt arbete i projektet. Delprojektet om inkluderande forskningsfinansiering (som fortfarande pågår) har finansierats gemensamt av de statliga forskningsfinansiärerna Energimyndigheten, Formas, Forte och Vinnova.

HUMSAMVERKANS FRAMTID

Projektet som byggde upp Humsamverkan avslutades våren 2016. Sedan dess har föreningen verkat för att få till en fortsättning av Humsamverkans arbete, så att redskapen kan börja spridas. Förhoppningsvis sker detta från och med hösten 2017.

 

HUMSAMVERKANS STYRELSE (från våren 2017)

  • Mona Blåsjö (ordförande), docent i nordiska språk
  • Svetlana Gross, doktorand i företagsekonomi
  • Malin Lindberg, bitr prof i genus och teknik
  • Milda Rönn, doktor i nordiska språk

VILL DU VETA MER?

NÅGRA AV PROJEKTETS SAMARBETSPARTNERS