Om Humsamverkan

Humsamverkan är en ideell förening. Den byggdes upp inom ramen för ett Vinnova-finansierat projekt som startade våren 2013. 

Syftet med projektet var att bidra till en skärpt samverkan mellan humaniora/samhällsvetenskap och samhället. Under projektet genomfördes ett stort antal aktiviteter för och med representanter från hela innovationssystemet: lärosäten, forskningsfinansiärer, intresse- och branschorganisationer m.m. Det skapades också ett antal redskap för samverkan och innovation inom hum/sam. En del av dem hittar du på den här webbplatsen.

Projektet initierades och leddes av Milda Rönn, fil dr i nordiska språk. I projektet ingick ett flertal forskare och verksamma från olika yrkesgrupper. Projektet förvaltades ekonomiskt av SU Inkubator vid Stockholms universitet och hade en advisory board med representanter från bl.a. Almega, Stockholms universitet, Vetenskap & Allmänhet och Vinnova. Projektet fick sin grundfinansiering från Vinnova. Projektets olika samarbetspartners bidrog också till finansieringen genom att själva stå för kostnaderna för sitt arbete i projektet.

Delprojektet om inkluderande forskningsfinansiering (som fortfarande pågår) har finansierats gemensamt av de statliga forskningsfinansiärerna Energimyndigheten, Formas, Forte och Vinnova.

Humsamverkans styrelse

  • Mona Blåsjö (ordförande), professor i svenska 
  • Svetlana Gross, doktorand i företagsekonomi
  • Malin Lindberg, professor i industriell design 
  • Milda Rönn, doktor i nordiska språk

Om materialet på webbplatsen

Materialet på den här webbplatsen är framförallt tänkt att komplettera information om samverkan och innovation som finns på andra verksamheters webbplatser, såsom universitets och högskolors.

Humsamverkan finns nämligen till för att främja en ”skärpt” samverkan mellan hum/sam och samhället, som bidrar så mycket som möjligt till såväl utvecklingen av samhället som forskningen och utbildningen. Vårt material handlar därför om att argumentera för och inspirera till en sådan samverkan.  

  • Vi utgår från – och redogör för – en avgränsad defintion av samverkan mellan akademi och samhälle, vilken i grunden handlar om att man ”gemensamt utvecklar kunskaper och former för att dra nytta av forskningen” (prop. 1998/99:94, sid 34).
  • Vi fokuserar på samverkan kring kärnan i forskningen och den forskningsbaserade utbildningen: analysen. Och hur samverkan kring analysen kan leda till innovationer, dvs. nya idéer som nyttiggörs och bidrar till nytta i samhället.
  • Vi visar specifikt på potentialen med samverkan inom hum/sam och pekar på att potentialen finns i alla hum/sam-ämnen.
  • Vi visar på hur stödet för samverkan och innovation inom hum/sam kan utvecklas, och hur utvecklingen kan skyndas på genom att efterfrågas

Varför samma material till alla?

Men varför erbjuder vi samma material till alla? Varför har vi i regel inte olika ingångar för dig som är forskare, student, verksam i en organisation respektive någon som stödjer samverkan och innovation?

Ett skäl är att vi inte vet vilken del av materialet ni är intresserade av. Vi tror till exempel inte att någon som är verksam i en organisation och vill samverka med forskare eller studenter, behöver vara mindre intresserad av att sätta sig in i samverkan än dem. Eller att det är givet att forskare vill ha en annan typ av material än studenter. 

Ett annat skäl är att vi vill att ni ska ta del av så mycket av materialet som möjligt. Inte minst för att det kan vara lättare för er att samverka – och hjälpas åt att utveckla stödet för samverkan – ju mer gemensam grund ni har. En tanke är med andra ord att du ska kunna tipsa andra om texter eller filmer du sett här, som du tror kan vara användbara i er fortsatta dialog. 

Några av projektets samarbetspartners