SKRIVA EN UTLYSNINGSTEXT

Här hittar du vårt processtöd Skriva en utlysningstext. Det är det andra stödet inom ramen för satsningen Inkluderande finansiering.

Stödet inbegriper dels en mall för att skriva utlysningstexter, dels kompletterande fördjupande texter. De är tänkta som underlag för er som vill ta fram eller utveckla era egna interna stöd. 

Stödet är finansierat av Formas och Energimyndigheten. Det är framtaget av Lissa Nordin från Formas och Milda Rönn från Humsamverkan, i dialog med framförallt Catharina Norberg från Energimyndigheten. De har utgått från dels egna näranalyser av Formas riktade utlysningar, dels gemensamma analyser av utlysningstexter från olika finansiärer inom projektet Inkluderande finansiering.  

Om du har frågor om stödet kan du kontakta Lissa Nordin på Formas.

LADDA NER STÖDET

Mall för utlysningstexter i word-format

Mall för utlysningstexter i pdf-format

Fördjupande texter i word-format

Fördjupande texter i pdf-format

STÖDETS INNEHÅLL

Satsningen Inkluderande finansiering skapar stöd för finansiärer att nå en större mångfald av sökande: dels en mångfald av vetenskapsområden och discipliner inom akademin, dels en mångfald av verksamheter och sektorer i samhället. Målet är inte att nå en större mångfald av aktörer för sakens skull; vårt uppdrag är inte att fördela medel så brett eller jämt som möjligt. Målet är att inkludera de målgrupper vi tror behövs för att hantera de problem och utmaningar som våra utlysningar handlar om.

Målet med en utlysningstext är att de tänkta målgrupperna ska

  • uppfatta sig som målgrupper
  • förstå utlysningen
  • bli intresserade av att bidra till att hantera de utmaningar eller problem utlysningen handlar om
  • få idéer om hur de kan göra och
  • förstå vad som krävs av dem för att få medel för detta.

För att bli mer inkluderande räcker det med andra ord inte att bara skriva att utlysningen är öppen för alla, även om den skulle vara det. Huruvida en läsare känner sig inkluderad eller inte beror på hela utlysningstexten, från utlysningens rubrik till beskrivningen av dess syfte och inriktning.  

Det här stödet inbegriper därför ett exempel på en heltäckande mall för att skriva utlysningstexter, dvs. en mall som erbjuder såväl en disposition (var man skriver vad) som råd och vägledande frågor vad gäller val av innehåll och hur innehållet kan formuleras. 

Det finns flera poänger med att använda en mall. Det bidrar till kontinuitet och enhetlighet; det hjälper till att lägga tid på rätt sak; och det förenklar och effektiviserar publicering. En mall kan också bidra till att skapa en gemensam förståelse för finansiärens uppgift och därmed också skapa en tydligare bild utåt. Dessutom kan man använda en mall för att hjälpa handläggare att tolka uppdrag, göra adekvata analyser inför utlysningar och utvärdera dessa.

Eftersom mallen inte ger utrymme till mer utförliga resonemang inbegriper stödet också exempel på kompletterande fördjupningstexter som förklarar mallen, utvecklar tankegångarna i den och ger ytterligare tips.

ATT ANVÄNDA STÖDET

Mallen och fördjupningstexterna är tänkta som underlag för er finansiärer som vill skapa eller vidareutveckla era egna mallar och fördjupande texter. Ni kan använda materialet helt fritt, på det sätt som passar era utlysningar och era arbetsprocesser.

Ni kan till exempel använda mallen som bas för att skapa en egen mall eller endast använda den som inspiration för att vidareutveckla er befintliga mall. På samma sätt kan ni använda fördjupningstexterna som bas och redigera dem så att de passar er eller bara bli inspirerade av tankarna bakom för att skriva egna texter. 

Här är några tips på vad ni kan tänka på när ni tar fram era interna stöd.   

Tillämpning av stödet

För att ändra eller vidareutveckla ett sätt att skriva utlysningstexter, räcker det inte att ta fram en mall och fördjupande texter. Hur pedagogiska de än är kan det vara svårt att ta till sig ett nytt sätt att skriva enbart genom ett skriftligt stöd.

I regel behöver man även kunna resonera med andra, ställa frågor och testa sig fram. Det kan också vara tungt för den enskilda handläggaren att ensam börja tillämpa en ny mall. Det är därför bra om ni arbetar med mallen och fördjupningstexterna tillsammans.

För det första kan ni samarbeta när ni ska ta fram det interna stödet. Det ger möjlighet att både få in så många perspektiv som möjligt och få ett gemensamt sätt att tänka kring utlysningarna. Det gör det också enklare för medarbetare att börja använda stödet när det väl är dags.

För det andra kan ni anordna återkommande workhops eller kurser kring det stöd ni tagit fram, för att fortsätta förankra det i organisationen och underlätta för nya medarbetare att sätta sig in i det. Ni kan också tillsätta en grupp som är särskilt insatt i stödet och som medarbetare kan använda för att få rådgivning och stämma av texter med.

För det tredje kan ni ta fram rutiner för hur stödet ska användas, såsom vilka olika steg det ska innebära och vilka i organisationen som ska vara involverade i arbetet med utlysningen. Ska till exempel en arbetsgrupp alltid tillsättas när en utlysningstext ska tas fram? Ska den som skriver en utlysningstext alltid stämma av den med en särskild grupp eller funktion?

Hitta en pedagogisk form

För att den mall och de fördjupningstexter ni tar fram ska kunna implementeras i er organisation, behöver de vara så pedagogiska som möjligt för användarna.

För det första kan det vara bra att sammanfatta vad ni ser som centrala delar i mallen respektive de fördjupande texterna, så att de blir överskådliga för användarna. Det är också bra om sammanfattningarna kan användas som checklistor.

För det andra kan det underlätta för användarna om det finns exempel kopplade till mallen och de fördjupande texterna, såsom exempel på rubriker, sammanfattande inledningar, formuleringar av utmaningar och syften med utlysningar etcetera. Risken är annars att stödet blir för abstrakt. Det bästa är om ni inte stannar vid ett fåtal exempel utan på sikt bygger upp en exempelbank.

För det tredje är det bra om ni gör det så lätt som möjligt att hitta både till och i stödet. Var kan användarna enklast hitta till mallen och de fördjupande texterna? Ska ni ha länkar från mallen till texterna? Kan ni utveckla några interaktiva lösningar som hjälper användarna?