Hur kan stödet för samverkan och innovation utvecklas?

1. Fördjupa er i samverkan och innovation från hum/sam

Om du arbetar med att stödja samverkan och innovation, vet du givetvis en hel del om hur forskare och studenter från hum/sam kan samverka med samhället, och hur de kan skapa olika typer av innovationer. Många förutsättningar för samverkan och innovation är ju desamma oavsett vetenskapsområde. Dessutom har du säkert också redan hjälpt forskare och studenter från hum/sam, och har kanske själv även studerat ämnen inom hum/sam.

Men eftersom du läser den här texten letar du förmodligen efter idéer om hur du kan utveckla det stöd för samverkan och innovation som du och dina kollegor erbjuder. Och vårt förslag är att ni börjar med att fördjupa er i samverkan och innovation från hum/sam, på följande sätt:

A. Fokusera på kärnan i forskningen och utbildningen

Fördjupa er framförallt i hur samverkan kan gå till i kärnan i forskningen och den forskningsbaserade utbildningen: analysen. Samt hur samverkan kring analysen kan leda till innovationer (nya idéer som nyttiggörs och bidrar till nytta i samhället). Läs mer under Hur kan samverkan gå till?

B. Utforska potentialen hos hum/sam-ämnen

Utforska potentialen med samverkan både generellt hos hum/sam och specifikt hos olika hum/sam-ämnen. Begränsa er inte till vad forskare redan studerar och hur de därför redan använder sina teorier och metoder inom ett ämne. Fundera på hur deras teorier och metoder skulle kunna användas för nya områden och på nya sätt. Utgå till exempel från reella behov i organisationer eller utlysningar från finansiärer som addresserar behov i samhället.

Stanna inte vid ämnen ni tror skulle kunna ta sig an dem. Sätt er även in i andra ämnen. Det kan faktiskt visa sig att de inte bara skulle kunna bidra till, utan till och med synliggöra nya perspektiv på och sätt att ta sig an behoven. Ta gärna avstamp i ”Vad menas med hum/sam”.

C. Samverka med forskare, studenter och organisationer

Fördjupa er genom att samverka med dem som har de kunskaper, perspektiv och erfarenheter ni behöver fördjupa er i. Och försök göra det så att ni verkligen tar vara på kunskaper, perspektiv och erfarenheter från er alla – inklusive er själva. Precis som ni kan behöva forskares och studenters kunskaper om deras ämnen, liksom organisationers kunskaper om sina behov och förutsättningar, kan de behöva era kunskaper om samverkan och innovation.

Det är till exempel inte givet att bara för att man kan ett ämne (och kanske även samverkat och till och med innoverat), att man kan se vidden av potentialen med samverkan eller med de teorier och metoder man har, för att till exempel ta sig an områden eller utmaningar i samhället man aldrig tidigare tagit sig an.

Så tänk inte att ni ska få in ett så stort underlag som möjligt på så kort tid som möjlig (till exempel genom enkäter, intervjuer eller workshops där forskare eller studenter får diskutera själva). Börja med att göra en ordentlig, kvalitativ analys tillsammans med några särskilt utvalda, och se det som en del av en innovationsprocess där ni gemensamt kommer upptäcka något ingen av er skulle upptäckt på egen hand. Välj därför inte personer utifrån status och inflytande, utan de ni tror kan vara så öppna och nytänkande som möjligt. Utifrån analysen ni gör i samverkan med dem kan ni sedan bestämma hur ni ska lägga upp ert fortsatta fördjupningsarbete. 

 

2. Utveckla era stödformer så att de funkar även för hum/sam

När ni fördjupar er i potentialen med samverkan i olika hum/sam-ämnen får ni förmodligen också många idéer om hur ni kan utveckla ert stöd så att ni bättre tar vara på potentialen.

Men vi föreslår att ni också gör en separat analys av hur ert befintliga stöd ser ut, med tanke på potentialen. Vad finns det för risker och möjligheter med stödet, och vad kan ni göra för att försöka undvika riskerna och bättre ta vara på möjligheterna?

Riskerar ni till exempel att inte nå fram till vissa målgrupper eller inte ta vara på deras potential om de söker upp er? Vad kan det i så fall bero på? Kan det bero på

  • hur ni ramar in och kommunicerar ert stöd (val av begrepp, beskrivningar, exempel, bilder etc.)?
  • vilka målsättningar eller kriterier ni har för ett visst stöd eller hur det är utformat (oavsett om det är i form av rådgivning eller material/pengar)?
  • hur stödet är organiserat i stort, såsom vilka enheter som har ansvar för vad, vilka personer som gör vad, hur uppsökande deras verksamheter är etc.?

Vi föreslår vidare att ni ber forskare/studenter från hum/sam att göra analyserna, i samverkan med er. För det är ju precis den här typen av analyser de kan göra. Och tillfråga gärna några från ”oväntade” ämnen, dvs. ämnen ni förut inte tänkte kunde ta sig an den typen av utmaningar ni har. Då kan ni dels få hjälp av några av dem ni kanske missar mest, och därmed få de perspektiv ni behöver mest, dels få ett konkret exempel på deras ”oväntade” potential.

Och glöm inte att ni också behöver samverka med verksamma i organisationer när ni analyserar ert stöd till dem. Här är det viktigt att ni tar in perspektiv från flera typer av organisationer, så att ni till exempel både ser till stora och små organisationer och såväl offentliga och privata som ideella organisationer.

3. Visa att ni stödjer samverkan och innovation även från hum/sam

En bonus med att samverka med forskare/studenter och organisationer när ni fördjupar er och gör analyser av er verksamhet, är att ni via dem också sprider kännedom om er och vad ni försöker åstadkomma. Vi föreslår därför att ni försöker ta vara på den möjligheten så mycket som möjligt. Genomför därför inte bara era analyser i samverkan, se också till att så många andra som möjligt får reda på ni gör dessa analyser – i samverkan. Visa upp att ni satsar på hum/sam, i samarbete med hum/sam!

En viktig del i utvecklingen av ert stöd är givetvis också hur ni fortsättningsvis ska visa att ni stödjer samverkan och innovation från hum/sam. Ni kommer då säkert landa i att ni behöver både vidareutveckla hur ni kommunicerar och visa att ni lever upp till det ni kommunicerar.

4. Använd forskningsfinansiärers satsning på inkludering

Humsamverkan samarbetar sedan några år tillbaka med representanter för fyra statliga finansiärer för att bidra till en mer inkluderande finansiering. De har nämligen insett att de inte alltid når den mångfald av forsknings- och innovationsaktörer som behövs.

Ni kan använda deras satsning på olika sätt. För det första kan ni ta hjälp av den för att visa forskare att finansiärerna är intresserade av att ta vara på kunskaper, perspektiv och metoder från hum/sam, även om de inte alltid är bra på att visa det. När det kommer ut en utlysning från någon av dessa finansiärer kan ni ju också höra av er till dem och se om ni kan samarbeta på något sätt, för att nå forskarna. 

För det andra kan ni med fördel använda deras utlysningar som exempel när ni fördjupar er i potentialen med hum/sam och analyserar hur ert stöd kan utvecklas. Ni kan ju välja utlysningar där det framgår direkt eller indirekt att finansiärerna aktivt försökt bredda sig. Ni kan också kontakta finansiärerna och fråga dem hur de tänkt kring utlysningen. 

 

För det tredje kan ni använda er av processtödet vi skapat i samarbete med finansiärerna. Det är visserligen till för finansiärer, och utgörs av vägledande frågor som är tänkta att hjälpa finansiärerna att se vad de missar, varför och vad de kan göra åt detta. Men en del av frågorna kanske kan vara givande även för er. Dessutom kommer vi att skapa fler processtöd som ni kommer att kunna använda er av.  

Du hittar processtödet och mer information om vårt samarbete under Inkluderande finansiering. Där finns också kontaktuppgifter till de representanter för finansiärerna som varit med i samarbetet med Humsamverkan.