REFLEKTERA KRING UTLYSNINGSPROCESSEN

Här hittar du vårt processtöd Reflektera kring utlysningsprocessen. Det är det första stödet inom ramen för vår satsning Inkluderande finansiering.

Vi som utformat stödet, med hjälp av Humsamverkan, är Energimyndigheten, Forskningsrådet Formas, Forskningsrådet Forte och Vinnova. 

Stödet är en hjälp för oss finansiärer att se över hur vi tar fram, formulerar och genomför våra utlysningar. Vi når nämligen inte alltid den mångfald av forsknings- och innovationsaktörer som behövs. 

Stödet är till för alla finansiärer som vill bli mer inkluderande. Det kan också vara användbart för aktörer som stödjer forskare på andra sätt, såsom Grants Office, samverkans- och innovationsrådgivare m.fl.

Stödet utgörs av vägledande frågor, uppdelade i tre steg: Vad missar vi,  Vad är orsaken och Vad kan vi göra.

Om du vill börja använda processtödet direkt är det bara att klicka på steg 1 nedan. Annars finns det en kort film om stödet längre ner, samt en text med en mer utförlig beskrivning.

 

Vad missar vi?

Vägledande frågor om vad vi kan missa

Vad är orsaken?

Vägledande frågor om vad orsakerna kan vara

Vad kan vi göra?

Vägledande frågor om möjliga åtgärder

MER OM PROCESSTÖDET

Processtödet bygger på insikter vi fått när vi analyserat egna utlysningstexter och utlysningsprocesser.

Analyserna har skett inom ramen för en serie workshops som Humsamverkan hållit mellan 2015 och 2017, där representanter för alla oss finansiärer medverkat. Vi har även gjort skriftliga analyser av utlysningstexter med hjälp av analysredskap från Humsamverkan.

Anledningen till att vi tagit hjälp av just Humsamverkan är att vi bland annat missar just vissa discipliner inom humaniora och samhällsvetenskap. Men processtödet vi tagit fram kan också användas för att få syn på andra missade vetenskapsområden. Det handlar dessutom även om vilka eventuella aktörer i samhället vi missar.  

Ett stöd i form av frågor

Processtödet är utformat som vägledande frågor kring utlysningsprocesser. Frågorna är tänkta att användas för att systematiskt reflektera kring:

  • vilka områden/målgrupper vi missar 
  • vad orsaken kan vara och
  • vad vi kan göra för ökad inkludering.

De är utformade för att reflektera kring redan genomförda utlysningar. 

Frågorna är primärt tänkta att användas vid kvalitetsutvecklingsarbeten och interna fortbildningar, eller vid skapandet av egna processtöd (till exempel checklistor, mallar, kursmaterial etc.). Men ni kan även använda dem för att stanna upp under arbetet med en utlysning för att reflektera över vad ni gör och vad ni eventuellt kan göra annorlunda.

Processtödets tre avsnitt

Processtödets vägledande frågor är indelade i tre avsnitt:

  1. Vad/vem missar vi?
  2. Vad är orsaken?
  3. Vad kan vi göra?

Avsnitten är utformade för att användas kronologiskt, så att frågorna i varje avsnitt bygger på reflektionerna ni gjort med hjälp av tidigare avsnitt. Avsnitten är därför också utformade för att ni ska kunna reflektera på olika plan kring vad ni missar, varför och vad ni kan göra åt detta.

Avsnitt 1: Vad/vem missar vi? Detta avsnitt handlar om själva motivet till att arbeta med inkluderande finansiering, dvs. insikten om vad man riskerar att missa och möjliga konsekvenser av detta. 

Tanken är att ni ska få ett allmänt intryck av vad ni kan missa, genom att utgå från en samlad bild av någon eller några utlysningar och vilka som sökte till dem.

Avsnitt 2: Vad är orsaken? Detta avsnitt handlar om vad orsakerna kan vara till att ni missar det ni missar. I detta avsnitt är det tänkt att ni inte bara utgår från ett allmänt intryck av utlysningsprocessen, utan tittar närmare på olika delar av den. Att svara på frågor om varför ni missar något ger er samtidigt idéer om vad ni kan göra åt detta.

Avsnitt 3: Vad kan vi göra? Detta avsnitt handlar om vad ni kan göra nu när ni börjat reflektera över vad ni missat och vad orsakerna kan vara. Ska ni till exempel göra mer fördjupade analyser av några utlysningar och utlysningsprocesser, så att ni utifrån detta kan utveckla några av era rutiner, skapa egna processtöd till era handläggare, bedömare etc.?

I det här fortsatta arbetet kommer ni att få hjälp av de mer fördjupade processtöd vi utvecklar under 2018, som fokuserar på vissa specifika delar av utlysningsprocessen.

Veta ännu mer?

Hör av dig om du har några frågor om vårt arbete med Inkluderande finansiering: 

Catharina Norberg, Energimyndigheten: catharina.norberg@energimyndigheten.se

Lissa Nordin, Formaslissa.nordin@formas.se

Jan Sandred, Vinnova: jan.sandred@vinnova.se