3. Vad kan vi göra?

 

Detta tredje och avslutande avsnitt handlar om att dra slutsatser om vad ni kan göra nu när ni gått igenom avsnitt 1 och 2. De vägledande frågorna handlar om att

 

A. inhämta mer kunskap och skapa nya insikter

B. se över och omtolka regler och ramverk

C. utveckla interna rutiner och processtöd.

 

Frågorna kan vara olika relevanta beroende på i vilket sammanhang ni använder dem, såsom i en intern fortbildning eller i ett internt utvecklingsarbete.

 

1 (8)

3 A. Inhämta mer kunskap?

 

Nu när ni reflekterat kring frågorna i avsnitt 1 och 2 har ni säkert fått en hel del insikter om vad ni kan missa och konsekvenserna av detta. Ni har säkert också fått syn på en del orsaker till att ni missar relevanta målgrupper, och fått idéer om vad ni kan göra för att inkludera dem. Ni kanske till och med har kommit på hur ni kan gå tillväga rent praktiskt.

 

Men ni har förmodligen också blivit medvetna om vad det är ni först behöver fördjupa er mer i. Här följer därför några frågor om vad ni behöver fokusera på och hur ni ska gå tillväga.

 

2 (8)

3 A. VÄGLEDANDE FRÅGOR


 • Betänk frågorna i avsnitt 1 och 2 – är det några av dem ni särskilt skulle behöva jobba vidare med, till exempel för att förstå mer i detalj hur ni kan utveckla ert sätt att ta fram utlysningar, bestämma målgrupper och skriva utlysningstexter? Eller för att förstå mer hur ni kan utveckla er kommunikation kring utlysningar eller era bedömningsprocesser?
 • Vad behöver ni i så fall fokusera på först? Och hur kan ni gå tillväga? Skulle ni till exempel behöva göra mer ingående analyser av era texter, processer, informationsträffar, bedömningsmöten etc.?
 • Vilka hos er behöver ansvara för detta och vilka behöver involveras? Behöver ni till exempel inkludera medarbetare från flera olika vetenskapsområden eller ämnen och medarbetare med bakgrund i olika samhällsektorer etc.?
 • Om ni saknar vissa relevanta kunskaper och erfarenheter internt – vilka kan ni ta hjälp av utifrån? Kan ni till exempel ta hjälp av medarbetare från andra forskningsfinansiärer eller lärosäten? Hur kan ni se till att ni i ett sådant samarbete tar vara på de insikter ni redan fått?

3 (8)

3 B. Ändra rutiner och ramverk?

 

När ni kommit på åtgärder under arbetet med frågorna i avsnitt 1 och 2, har ni ibland säkert undrat om de verkligen går att genomföra. Många av våra rutiner och regelverk ter sig ofta självklara för oss och vi kan uppleva att de är omöjliga att förändra. Men är de verkligen det? Kan vissa rutiner och regler till exempel bara leva kvar, utan att egentligen vara relevanta eller giltiga? Nedan ställer vi därför några frågor kring genomförandet av de åtgärder ni vill göra.

 

4 (8)

3 C. VÄGLEDANDE FRÅGOR (forts.)


 • Gå tillbaka till frågorna i avsnitt 1 och 2. Lista de åtgärder ni kommit på att ni skulle vilja genomföra, vilka inte kräver förändringar av formella regler och ramverk.
 • Skissa nu på en arbetsplan för att införa dessa åtgärder. Finns det till exempel åtgärder ni kan börja genomföra redan nu? Finns det åtgärder som kräver mer planering och tar mer tid och som kan göras först senare? Hur kan ni i så fall gå tillväga?
 • Har ni koll på vilka som ”äger” frågorna och som ni därför behöver samarbeta med för att genomföra åtgärderna?
 • Hur kan ni fördela ansvaret för att genomföra dem – vem kan ta ansvar för vad?
 • Vad gör ni om ni stöter på problem och inte kan genomföra åtgärderna? Kan ni göra på andra sätt och ändå få liknande effekt?

5 (8)

3 B. VÄGLEDANDE FRÅGOR


 • Lista nu några åtgärder ni vill göra som kräver att utlysningens formella ramverk och regler ändras. Har ni till exempel kommit fram till att ni behöver ändra eller komplettera utlysningens typ eller upplägg, ändra kriterier för sökanden etc.?
 • Fundera nu kring möjligheten att genomföra åtgärderna. Vad är hindren? Kan ni överkomma dem? Vad skulle krävas? Vilka behöver ni till exempel involvera i förändringsarbetet?
 • Lista nu allmänna regler i er organisation som ni tycker hindrar målgrupper ni vill nå (till exempel regler för vilka organisationen kan betala). Vad vilar dessa regler och tolkningar av lagar och förordningar på? Går det att ändra reglerna eller omtolka lagarna? Vad krävs i så fall? Vilka behöver ni till exempel involvera?

6 (8)

3 C. Utveckla interna rutiner och processtöd

 

Oavsett om ni tycker att ni behöver fördjupa er mer i vilka ni missar och varför, och oavsett vilka åtgärder ni kommit fram till att ni vill göra, så behöver ni också fundera på hur ni ska se till att insikter och åtgärder sprids och implementeras. Här ställer vi därför frågor om interna rutiner och processtöd i era organisationer.

 

7 (8)

3 C. VÄGLEDANDE FRÅGOR


 • Gå tillbaka till frågorna i avsnitt 1 och 2 och era insikter från dessa. Betänk de processer ni tycker borde utvecklas. Vilka av dessa finns det redan gemensamma (formella) rutiner för? Som för att ta fram utlysningar, identifiera målgrupper och skriva utlysningstexter? Eller för att kommunicera kring utlysningar eller anlita och vägleda bedömare?
 • Tror ni att det skulle vara en poäng att utveckla dessa rutiner? Och om det inte finns rutiner: vad är argumenten för och emot att införa sådana?
 • Fundera nu på vilka typer av processtöd som finns för att genomföra processerna (oavsett om de har formella rutiner eller inte). Finns det till exempel riktlinjer, instruktioner, mallar, kurser? Eller funktioner (till exempel kommunikationsavdelningar) som har i uppdrag att ta stödja dessa processer?
 • Tror ni att det skulle vara en poäng att vidareutveckla processtöden? Eller införa några nya? Hur skulle ni i så fall kunna gå tillväga?

8 (8)