Skriva en utlysningstext – Fördjupande texter

Kapitel 1: Utlysningstextens disposition

Kapitel 1:

Utlysningstextens disposition

Mallen erbjuder en disposition för utlysningstexter (vad som ska stå var i texten). Dispositionen medför

  • en berättarstruktur, det vill säga vad och i vilken ordning du berättar om utlysningen och
  • en logik vad gäller utlysningen, det vill säga hur de olika delarna av utlysningen (bakgrund, syfte, inriktning och målgrupper) förhåller sig till varandra.

Att alltid använda samma disposition kan underlätta för oss finansiärer, då vi får lättare att skapa rutiner kring arbetet med utlysningstexter och får lättare att hjälpas åt med dessa. Att alltid använda samma disposition kan också underlätta för dem som söker, då både de och aktörer som hjälper dem med ansökningar (såsom forskningsrådgivare) får lättare att ”lära” sig våra utlysningar.

Utlysningsmallens disposition har en berättarstruktur och en logik som ska bidra till att sökande både förstår utlysningen och blir intresserade av att söka. En utlysningstext som följer mallen inleds därför av en renodlad beskrivning av utlysningen. Formalia kring sådant som ansökan, bedömning och beslut om bidrag tas alltså upp efteråt, under egna rubriker. I mallen finns endast exempel på sådana rubriker.

Beskrivningen är indelad i tre underrubriker, vilka svarar på de tre viktigaste frågorna om utlysningen:

Rubrik 1, Bakgrund: Svarar på frågan ”vilken utmaning eller vilket problem ligger till grund för utlysningen?”

Rubrik 2, Syfte och inriktning: Svarar på frågorna ”vad är syftet med utlysningen, det vill säga hur är utlysningen tänkt att bidra till att hantera utmaningen eller problemet?” och ”hur behöver därmed projekten vara utformade?”

Rubrik 3, Vilka utlysningen vänder sig till: Svarar på frågan ”vilka målgrupper vänder sig därför utlysningen till?”

Dispositionen bygger således på logiken att vilka utlysningen vänder sig till beror på syftet med utlysningen, vilket i sin tur bygger på den utmaning eller det problem som är grunden för utlysningen. Dispositionen är på så sätt en hjälp för skribenten att fatta beslut om syfte, inriktning och målgrupper och för läsaren att förstå logiken bakom besluten.

Eftersom en läsare snabbt behöver förstå huruvida den tillhör en tänkt målgrupp, och behöver bli intresserad av den för att läsa vidare, inleds utlysningen av en kort sammanfattning av utlysningen. Den sammanfattar svaren på de tre ovanstående frågorna. Denna sammanfattning är dessutom tänkt att kunna användas i andra sammanhang.

Innan du börjar skriva texten kan du börja med att “berätta” svaren på dessa frågor för dig själv, eller ännu hellre för någon annan – gärna någon som inte är insatt i utmaningen eller sakområdet. Skriv ner eller spela in din berättelse och jämför den sedan med den färdiga texten. Behöver du förstärka något i texten så att den röda tråden bättre framgår? Eller behöver den tvärtom bantas eftersom logiken försvinner i alla ord?