Skriva en utlysningstext – Fördjupande texter

Kapitel 6: Bestämma målgrupper

Kapitel 6:

Bestämma målgrupper

Utifrån syfte och inriktning bestämmer du målgrupper, det vill säga vilka utlysningen ska rikta sig till. Vad kräver till exempel de efterfrågade kunskaperna och lösningarna för kompetenser och perspektiv? Vilka aktörer har dessa kompetenser och perspektiv? Finns det aktörer som har alla kompetenser och perspektiv som krävs, eller behövs en mångfald av sökande som kompletterar varandra? Behöver ni ha en särskild satsning på att nå målgrupper som inte brukar söka era utlysningar? Kan det till exempel finnas grupper som har relevanta kunskaper, metoder och perspektiv men som inte studerat sakområdet ifråga?

En svårighet med att bestämma målgrupper kan vara att man själv har otillräckliga kunskaper om vilka möjliga målgrupper som finns, eftersom man inte är insatt i alla discipliner eller verksamheter i samhället. Det kan också leda till man inte beskriver utmaningen tillräckligt nyanserat och därför inte heller efterfrågar en tillräcklig bredd av kunskaper och perspektiv i utlysningens syfte och inriktning.

För att bli mer medveten om vilka discipliner du är mindre insatt i, kan du försöka sätta dig in i ett vetenskapsområde du tror kan vara relevant men som du har mindre kunskap om. Här är exempel på frågor du kan ställa dig:

  • När tror du att namnet på disciplinerna i vetenskapsområdet ger dig en tillräcklig förståelse av dem? Som att man ägnar sig åt mänskligt beteende inom beteendevetenskap, kommunikation inom kommunikationsvetenskap och genus inom genusvetenskap? Kan du föreställa dig hur sökande därifrån skulle kunna bidra till behovet eller utmaningen i utlysningen? Kan du föreställa dig hur de skulle kunna samverka med samhällsaktörer och bidra till innovationer? Eller behöver du veta mer?
  • Välj nu ett av dessa ämnen (till exempel beteendevetenskap) och fundera över vilka andra discipliner inom vetenskapsområdet som skulle kunna ägna sig åt samma sak (mänskligt beteende) utan att det syns i ämnets namn. Tror du att forskare därifrån skulle kunna hjälpa dig att se utlysningens utmaningar på nya sätt, så att du bättre förstår vilka kunskaper, perspektiv och metoder som behövs för att ta tag i dessa?
  • Fundera på samma sätt kring andra aktörer i samhället. Kan det på motsvarande sätt finnas verksamhetsområden, organisationstyper eller yrkesgrupper som du vet för lite om men som du tror skulle kunna bidra med relevanta kunskaper och perspektiv? Hur skulle du i så fall kunna ta hjälp av dessa?

När du fattar beslut om utlysningens målgrupper, är det bra om du dubbelkollar det mot tidigare utlysningar, både egna och andras. Finns det några tidigare utlysningar som haft samma syfte? Kan du dra några lärdomar av dessa utlysningar vad gäller målgrupperna? Vilka målgrupper riktade dessa utlysningar sig till? Vilka målgrupper sökte? Vilka blev finansierade? Hade de finansierade projekten de kompetenser och perspektiv som krävdes? Hade man behövt rikta sig till andra eller fler målgrupper?

Här finns ytterligare stöd för reflektion: https://www.humsamverkan.se/vad-missar-vi/