Skriva en utlysningstext – Fördjupande texter

Kapitel 5: Bestämma inriktning

Kapitel 5:

Bestämma inriktning

En utlysnings “inriktning” beskriver hur projekten behöver vara utformade för att uppnå syftet med en utlysning. Detta kan emellertid redan framgå av syftesbeskrivningen. Det behöver alltså inte finnas någon särskild beskrivning av inriktningen. Syftet handlar ju om hur utlysningen ska bidra till att hantera utmaningen eller problemen. Syftesbeskrivningen ska alltså ge de sökande möjligheter att få konkreta idéer om hur de kan göra detta inom ramen för utlysningen. 

Om du har med en beskrivning av inriktning ska den alltså endast vara ett komplement till syftesbeskrivningen och förtydliga om projekten behöver vara utformade på något särskilt sätt för att uppnå syftet. Inriktningen handlar med andra ord inte om att ge exempel på vad man kan forska om eller innovera (för en diskussion om listor på forskningsområden se avsnittet Bestämma syfte).

I mallen ställer vi ett antal vägledande frågor för att avgöra om projekten behöva vara utformade på några särskilda sätt och i så fall hur.

Ett sätt att arbeta fram syfte och eventuell inriktning är att svara på de vägledande frågorna och därefter se vilka svar som kan tas in i syftesbeskrivningen och vilka som eventuellt ska tas upp i en beskrivning av inriktningen.

Eftersom inriktningen handlar om hur projekten behöver vara utformade ska den vara formulerad som ett antal krav eller kriterier. Som framgår av avsnittet Bestämma krav, kriterier och önskemål kan man vid vissa omständigheter även använda sig av önskemål.

När du har fattat beslut om utlysningens inriktning kan du dubbelkolla den mot tidigare utlysningar, både egna och andras. Finns det några tidigare utlysningar som haft samma syfte? Kan du dra några lärdomar av dessa utlysningar, vad gäller inriktningen? Vilka projekt beviljades till exempel i slutändan? Var det de man ville ha eller saknade man något? Kan inriktningen haft någon betydelse?